ActualitateLocal

DIRECȚIA AGRICOLĂ: Activitǎţile de instruire, iniţiere şi formare profesionalǎ continuǎ


Potrivit atribuţiilor din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Direcţia pentru Agriculturǎ Judeţeanǎ Vaslui are competenţele necesare privind activitǎţile de instruire, iniţiere şi formare profesionalǎ continuǎ, în funcţie de nevoile identificate în teritoriu şi de solicitǎrile persoanelor interesate.
D.A.J. Vaslui este autorizatǎ de cǎtre Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vaslui sǎ organizeze cursuri de formare profesionalǎ pentru urmǎtoarele meserii:

• Lucrǎtor în cultura plantelor;
• Lucrǎtor în creşterea animalelor;
• Apicultor;
• Legumicultor;
• Pomicultor;
• Tractorist agricol.

Cursurile de formare profesionalǎ (nivelul I – 360 ore) se desfăşoară, pe o perioadă de 3 luni, în baza unui contract încheiat între instituţia noastră şi solicitant, prin depunerea unui dosar ce va conţine fişa de înscriere, copia cartii de identitate, copia certificatului de naştere, copiile actelor de studii sau a foii matricole, adeverinţa medicală – eliberată de medicul de familie, cu menţiunea „ Apt pentru meseria dorită ” şi prin plata sumei de 400 lei, potrivit Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltǎrii rurale nr. 43/2017 privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru serviciile specifice prin care se constituie venituri proprii ale direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului Bucureşti.
De asemenea, Direcţia pentru Agriculturǎ Judeţeanǎ Vaslui mai organizează şi cursuri de instruire pentru beneficiarii Măsurilor 10 – Agromediu şi climă şi 11 – Agricultură ecologică. Pentru înscrierea la aceste cursuri, potenţialii cursanţi vor trebui să depună un dosar cu urmǎtoarele documente: fişa de înscriere, copie carte de identitate sau copie Certificat de înregistrare de la Registrul Comerţului ( pentru persoane juridice), copie Decizie de finanţare şi dovada plăţii cursului în sumă de 150 lei. În baza contractelor de colaborare încheiate cu instituţiile autorizate, tematica abordatǎ în cadrul cursurilor vizeazǎ atât instruirea teoreticǎ cât şi cea practicǎ în fermele vegetale, pomicole şi zootehnice de pe raza judeţului Vaslui.
Astfel, în anul 2017, un număr total de 160 cursanți au absolvit cursurile de formare profesională, din care: apicultori 51 de absolvenţi, legumicultori 26, tractorişti 28, lucrători în cultura plantelor 18, lucrători în creşterea animalelor 20 şi pomicultori 17 absolvenţi.
În ceea ce privesc cursurile de instruire profesională efectuate, în vederea îmbunătăţirii implementării Măsurilor 10 şi 11 de către beneficiarii eligibili, au participat un număr total de 8 absolvenţi.
În aceastǎ perioadǎ, la Direcţia pentru Agriculturǎ Judeţeanǎ Vaslui prin Compartimentul de formare profesională, promovare şi elaborare proiecte sunt înscrişi un numǎr total de 263 persoane, pentru 6 cursuri de calificare profesionalǎ, astfel: curs lucrǎtor în cultura plantelor – 28, curs lucrǎtor în creşterea animalelor – 40, curs apiculturǎ – 78, curs legumiculturǎ – 64, curs pomiculturǎ – 28 şi curs pentru tractorist agricol – 25.
La finalizarea cursurilor, absolvenţii vor obţine un Certificat de calificare profesionalǎ, care va fi util atât la întocmirea Proiectelor de accesare a fondurilor europene prin măsurile de susţinere financiarǎ, din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, cât şi la desfăşurarea activităţilor în domeniul respectiv.
Cursurile se desfǎşoarǎ la sediul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Vaslui, str. Eternităţii, nr. 1. şi sunt susţinute atat de lectori, specialişti din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Judeţenă Vaslui cât şi de colaboratori din afara instituţiei, specialişti în domeniul agreat de A.J.P.I.S. Vaslui.
Toate activităţile de instruire şi formare profesională se desfǎşoarǎ avându-se în vedere, în principal, corelarea experienţei practice cu alinierea la cerinţele societăţii moderne şi a economiei de piaţă.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button