Comunicat de presă

Informare privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

În perioada iunie-octombrie 2022, se desfășoară concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cf. O.M.E. nr. 4098/ 23.06.2022 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aprobată prin O.M.E. nr. 4597/2021. Pentru corecta informare a candidaților, ISJ Vaslui afișează la sediul instituției metodologia de concurs, anexele, conținutul dosarului pentru concurs, calendarul și bibliografia aferentă.

Supunem atenției documentele dosarului de înscriere, calendarul concursului și bibliografia, cf. anexelor la Metodologia de concurs.

Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicația informatică dedicată și trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:

 1. curriculum vitae Europass;
 2. cerere de înscriere completată și semnată de candidat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie;
 3. cartea de identitate;
 4. certificatul de naștere și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;
 5. hotărârile judecătorești/alte documente pentru persoana care și-a schimbat numele din diferite motive, dacă este cazul;
 6. actele de studii: diploma de licență/certificatul de echivalare emis în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 7. ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular în învățământul preuniversitar;
 8. adeverință, eliberată de unitatea de învățământ în care este titular, pe baza eventualelor documente depuse de candidat, din care să reiasă și vechimea în învățământ, obținerea calificativelor «Foarte bine» în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră și/sau în funcții de conducere, îndrumare și control, după caz, precum și faptul că nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent, nici în ultimii doi ani școlari anteriori anului desfășurării concursului;
 9. cazier judiciar din care să reiasă că nu are antecedente penale;
 10. certificat medical eliberat în temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform Ordinului ministrului educației și cercetării științifice și al ministrului sănătății nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o funcție de conducere sau de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar;
 11. declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“;
 12. declarație pe propria răspundere că nu se află în una dintre situațiile de incompatibilitate;
 13. declarație pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul de înscriere la concurs.

Calendarul de concurs (Anexa 2 la O.M.E. nr. 4098/2022)

DATAACTIVITATEA
27 iunieAnunțarea concursului (publicarea funcțiilor vacante pentru care se organizează concursul). Constituirea comisiei naționale, a comisiilor de organizare la nivel județean și a comisiilor de evaluare a documentelor de înscriere
28 iunie—17 iulieDepunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă
18—21 iulieEvaluarea dosarelor de înscriere
22 iulieAfișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor
25 iulieDepunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere
26—27 iulieRemedierea eventualelor erori la etapa de înscriere
28 iulieAfișarea listei finale a candidaților admiși la evaluarea dosarelor
29 iulieStabilirea centrelor   speciale   de   desfășurare   a   probei   scrise.   Repartizarea candidaților pe centre
1 august—6 septembrieTransmiterea solicitărilor ISJ/ISMB către consiliile profesorale, autoritățile locale și companii/universități, în vederea desemnării membrilor comisiilor de interviu
8 septembrieDesfășurarea probei scrise
8 septembrieAfișarea rezultatelor la proba scrisă
8—9 septembrieDepunerea contestațiilor la proba scrisă
12—13 septembrieSoluționarea contestațiilor la proba scrisă
13 septembrieAfișarea rezultatelor finale la proba scrisă
14—18 septembrieÎnregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și, în funcție de opțiune, depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021, cu modificările și completările ulterioare
19—20 septembrieConstituirea comisiilor pentru proba de interviu
21 septembriePublicarea graficului de desfășurare a interviurilor
22—29 septembrieDesfășurarea probei de interviu
23—30 septembrieDepunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu
30 septembrieAfișarea rezultatelor finale ale concursului
3 octombrieExprimarea   opțiunilor   candidaților   declarați   admiși   pentru   mai    multe funcții/unități de învățământ
4 octombrieValidarea rezultatelor finale
5 octombrieEmiterea deciziilor de numire

Bibliografie de concurs (Anexa nr. 12 la Ordinul nr. 4.597/2021)

 1. Bush, T. (2015), Leadership şi management educaţional. Teorii şipractici actuale, Iaşi, Editura Polirom – capitolele 1, 2, 3, 4, 8.
 2. Hattie, J. (2014), Învăţarea vizibilă, Bucureşti, Editura Trei – capitolul 9.
 3. Senge, P. (coord) 2016, Şcoli care învaţă. A cincea disciplină aplicată în educaţie, Bucureşti, Editura Trei – capitolele VIII.1, IX, XII, XIII.1.
 4. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data înscrierii la concurs – titlurile I, II, IV (capitolul I), VI, VII.
 5. Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.

4.742/2016, în vigoare la data înscrierii la concurs.

 • Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi completărileulterioare, în vigoare la data înscrierii la concurs.
 • Repere pentru proiectarea şi actualizarea curriculumului naţional, document aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.239/2021 privind aprobarea documentului de politici educaţionale Repere pentru proiectarea, actualizarea şi evaluarea Curriculumului naţional. Cadrul de referinţă al Curriculumului naţional – partea 1, capitolele 2, 4, partea a 2-a, capitolele 6, 7, 10.

BIROUL DE PRESĂ AL ISJ VASLUI

Despre Actual Vaslui

Vezi şi

Ambulanță scoasă din nămeți de un grup de tineri la Ghergheleu

O ambulanță trimisă la o urgență în localitatea Ghergheleu, comuna Codăești, a rămas blocată în …

Ambulanţă care transportă doi pacienţi la un centru de dializă, blocată pe DC37

O ambulanţă cu doi pacienţi transportaţi pentru dializă a rămas blocată în zăpadă pe DC …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *