ActualitateLocal

Cariera de polițist este exact ceea ce cauți

s604x0_IPJ_Vaslui
Îți dorești o carieră plină de provocări? Cariera de poliţist este exact ceea ce cauţi.

Persoanele care doresc să participe la concursul organizat pentru ocuparea unui număr de 92 posturi vacante de agenți existente la Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui pot depune cererea de înscriere până la data de 08.04.2016, la sediul Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale din strada Mihail Kogălniceanu, nr. 2 (lângă sediul I.P.J. Vaslui).

Concursul se va desfășura în data de 14.05.2016 și va consta în desfăşurarea următoarelor probe:
a) Evaluarea performanţei fizice;
b) Test scris, de tip grilă;
c) Interviu pentru departajare (doar în cazul în care este necesară departajarea candidaţilor care au obţinut aceeaşi notă finală şi nu au putut fi departajaţi prin aplicarea celorlalte criterii prevăzute de legislația în vigoare).

Probele de evaluare a performanţei fizice sunt, în ordine:
a) flexie abdominală, pentru toţi candidaţii, bărbaţi şi femei;
b) alergare de rezistenţă pe distanţa 1000 m pentru candidaţii-bărbaţi, respectiv 800 m pentru candidaţii – femei.
Baremele la probele de flexie abdominală şi alergare de rezistenţă se stabilesc pe grupe de vârstă atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei și sunt postate pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa https://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui.
La proba de evaluare a performanţei fizice pot participa numai candidaţii a căror candidatură a fost validată de comisia de recrutare şi care sunt declaraţi „apt” medical şi psihologic.
Proba de evaluare a performanţei fizice este probă de concurs eliminatorie şi este luată în calcul la stabilirea notei finale, prin efectuarea mediei aritmetice cu nota la proba scrisă. Este declarat „Admis” candidatul care îndeplineşte baremul stabilit pentru fiecare probă, corespunzător notei 5 şi obţine, la final, minimum nota 6, reprezentând media aritmetică a notelor acordate la probele de flexie abdominală şi alergare de rezistenţă.
Candidatul care nu promovează prima probă sportivă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai parcurge cealaltă probă, fiind declarat „Respins”.
Proba de evaluare a performanţei fizice nu se repetă, nu se reexaminează şi nu poate fi contestată.

Proba test scris va consta într-un test de tip grilă, elaborat de către comisia de concurs din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române din tematica și bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate și va avea loc la data de 14.05.2016.
Testul constă în 60 de întrebări, cu trei variante de răspuns din care doar una este corectă. Fiecare răspuns corect va fi apreciat cu 0,15 puncte, iar la punctajul final se adaugă un punct din oficiu, obținându-se nota la testul scris. Durata de rezolvare a testului este de 3 ore, începând cu ora stabilită în graficul de concurs.
Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obțină minimum nota 7,00. Candidații care nu au obținut minimum nota 7,00 vor fi declarați „respins”.

Nota finală reprezintă media notelor obţinute la proba de evaluarea a performanţei fizice şi la proba test scris. Sunt declarați „admis” la concurs candidații care au fost declarați „admis” la toate probele concursului în ordinea descrescătoare a notei finale, în limita posturilor pentru care s-a organizat concursul.

Se impune verificarea permanentă și atentă a paginii de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum și la avizierul Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în aceste modalități.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button