ActualitateLocal

Judeţul Vaslui a demarat încă un proiect cu finanțare europeană: ”Etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui”


Județul Vaslui, în calitate de beneficiar, a câştigat un nou proiect finanțat din fonduri structurale. Astfel, la data de 18 iunie a intrat în vigoare contractul de finanţare aferent proiectului „Etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui”, Cod SIPOCA 425/SMIS 2014+:118196. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 “Administrația publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectivul specific 2.2.²Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice².
Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni, începând cu data de 18 iunie 2018 până la data de 17 octombrie 2019.
Valoarea totală a proiectului este de 399.610,00 lei, din care 391,617.80 lei asistenţa financiară nerambursabilă (339,668.50 lei cofinanțare Uniunea Europeană din FSE și 51,949.30 lei finanțare de la bugetul de stat) și 7,992.20 lei cofinanțarea din partea beneficiarului (UAT – Județul Vaslui).
Obiectivul general al proiectului presupune creșterea capacității de implementare a măsurilor de prevenire a corupției la nivelul județului Vaslui (Consiliu județean și instituțiile subordonate).
Principalele activități propuse a se derula în cadrul proiectului sunt cele legate de:
Implementarea unui program pentru îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în domeniul eticii, integrității și prevenirii corupției.
Dezvoltarea unui set de proceduri și instrumente suport în materie de etică, integritate și prevenire a corupției la nivelul Consiliului Județean Vaslui.
Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul Consiliului Județean Vaslui.
Elaborarea unui Plan de integritate pe baza analizei instituționale și de risc.
Rezultate așteptate: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției, prin participarea unui număr de minim 150 de persoane la cursurile de formare profesională.
Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice prin realizarea și distribuirea unui manual cadru care să cuprindă un set de proceduri și instrumente suport în materie de etică și integritate cu minim 3 proceduri în domeniul eticii și integrității, 1 cod etic și de integritate, 1 ghid conflicte de interese și incompatibilități.
Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice prin implementarea a 2 acțiuni din Strategia Națională Anticorupție, una referitoare la identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție și un instrument de planificare instituțională pentru asigurarea integrității-plan de integritate.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button